Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

Forum för föräldrainflytande
En gång/termin bjuder biträdande förskolechefen in till ett möte där vårdnadshavare får möjlighet att diskutera verksamheten och föra fram åsikter och synpunkter. Biträdande förskolechefen samt en pedagog från varje block närvarar.

Möte för vårdnadshavare
Varje termin har avdelningarna möte för vårdnadshavare. Då får alla avdelningens vårdnadshavare chans att lära känna varandra och pedagogerna och få information om det aktuella på avdelningen.

Introduktionssamtal och utvecklingssamtal
Vi erbjuder alla nya föräldrar ett inskolningssamtal, där vi utvärderar inskolningen, barnets trivsel och diskuterar ev. frågor. Vi erbjuder även utvecklingssamtal en gång/termin. På dessa samtal är en eller båda föräldrarna med tillsammans med pedagogen.

 

Uppdaterad: