Verksamhet & pedagogik

Barn är kompetenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Detta vill vi på Frodeparkens förskola ta vara på i vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter att utmana barnens tänkande samt att stimulera deras kreativitet och skapande.

Ställningstagande
Vår förskolas ställningstagande visar vad vi pedagoger vill att vår förskola ska stå för och vilken barn-, människo- och kunskapssyn vi har tagit ställning för. Vi har också tillsammans formulerat metoder som hjälper oss att genomföra vårt ställningstagande i praktiken. Metoderna hjälper oss att fatta beslut i vardagen och att organisera vårt arbete.

Delaktighet och inflytande
För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten arbetar vi projekterande, vilket innebär att vi med utgångspunkt från barnens intressen utmanar dem vidare i deras lärande. Vi är nyfikna på barnens aktiviteter, är med i deras lekar, uppmärksammar och deltar i deras utforskande. 

Möten med vär(l)den
Vi ger barnen förutsättningar att utveckla kunskap genom att utforska, ställa frågor och samtala om hur de olika val vi gör bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Vi synliggör också alla människors lika värde och olikhet för barnen på ett positivt sätt.

Lärmiljöer
Vi erbjuder olika utforskande och utmanande lärmiljöer både inomhus och utomhus. Miljöerna ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling.

Vi arbetar också med kommunens två strategiska utvecklingsområden som är:

Undervisning i förskolan
Undervisning innebär att vi pedagoger inspirerar och utmanar barnen med läroplanen som utgångspunkt och riktning samt syftar till utveckling och lärande hos barnen. Vår undervisning utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Digitalisering för lärande
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik